Glen
W E Y E R-Hilger

Geburtsanzeige

G l e n

Hien ass de 4. Oktober 2010
mat 3.540. g a 50 cm
gesond a monter
op d'Welt komm

Carla a Kim WEYER-HILGER

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 03. November 2010